Kreditupplysning privatperson

Kreditupplysning privatperson

Kreditupplysning privatperson – Om du vill låna pengar, skaffa ett telefonabonnemang eller liknande samt i vissa fall även om du vill hyra en lägenhet så kan det hända att det görs en kreditupplysning på dig. Detta görs främst för att ta reda på om den som erbjuder dig sina tjänster tar en större risk genom att ingå avtal med eller låna ut pengar till dig.

Kreditupplysning privatperson

Kreditupplysning på privatpersoner görs genom att begära in ekonomiska upplysningar om personen i fråga från ett kreditupplysningsföretag. Kreditupplysningen ger en bild av hur du har skött din ekonomi tidigare, om du har skulder hos kronofogden eller på annat sätt har misskött dina betalningar, kort sagt din betalningsförmåga och betalningsvilja. I en kreditupplysning kan det även framkomma uppgifter som inte har ekonomisk karaktär som exempelvis uppgifter om ditt civilstånd och medborgarskap.

Uppgifter som erhålls vid en kreditupplysning privatperson är:

• Personuppgifter – Insamlas från SPAR (Statens personadressregisternämnd)
• Inkomstuppgifter – Uppgifter om din inkomst, din förmögenhet och eventuella fastighetsinnehav inhämtas från Skatteverket.
• Betalningsanmärkningar – Uppgifterna inhämtas från Kronofogdemyndigheten samt från Tingsrätten.

Uppgifterna om betalningsanmärkningar i kreditupplysningen finns kvar i tre år efter att anmärkningen uppkom, sedan skall kreditupplysningen gås igenom och raderas helt om det inte har uppkommit några nya betalningsanmärkningar. Finns det information om skuldsanering i kreditupplysningen så skall denna information gallras efter fem år eller, om skuldsaneringen är planerad att hålla på längre än fem år, den dagen då skuldsaneringen är klar. Uppgifter om kontokortsmissbruk finns kvar i två år.

De kreditupplysningsföretag som tillhandahåller kreditupplysningar måste ha Datainspektionens tillstånd för att få göra detta och i dagsläget finns det 20-25 företag som har erhållit detta tillstånd. De flesta kreditupplysningsföretag innehar information endast om de personer och företag som har betalningsanmärkningar medan det finns några som innehar information om alla invånare i Sverige som är över 15 år och alla Svenska företag. Du blir automatisk registrerad i dessa register och har ingen rätt att bli struken därifrån.

Då någon gör en kreditupplysning privatperson genom ett kreditupplysningsföretag så skickas även en kopia på kreditupplysningen hem till dig med information om vem det är som har begärt den. Tyvärr har en stor mängd kreditupplysningar utlämnats utan att personen som berörs har fått veta det de senaste åren. Detta beror på alla de kreditupplysningar som getts ut via Internet där vem som helst som har varit nyfiken på dig har kunnat beställa en kreditupplysning om dig.

From 110101 gäller dock samma regler för kreditupplysning via internet som via ett kreditupplysningsföretag. Det måste då finnas ett legitimt behov av att få ut kreditupplysningen, dvs det skall ingås ett avtal med personen i fråga eller lånas ut pengar till denne, och den omfrågade skall få fullständig information om att det har gjorts en kreditupplysningen på honom/henne. Det skall däri också framkomma vem det är som har gjort kreditupplysningen samt orsaken till denna. Denna lagändring skyddar din integritet och sätter stopp för grannar, arbetskamrater och andra människor som enbart gör en kreditupplysning för nyfikenhetens skull.

Då du får information om att det har gjorts en kredituppslyning på dig så har du möjlighet att kontrollera igenom de uppgifter som finns där och att rätta eventuella felaktigheter. Du kontaktar då det kreditupplysningsföretag som du har fått kreditupplysningen från och ordnar upp det med dem.

Denna information om kreditupplysning gäller endast kreditupplysning avseende privatpersoner. Gäller det kreditupplysning angående företag så finns det andra bestämmelser.

Effektiv ränta – Beräkna effektiv ränta

Effektiv räntaVad är effektiv ränta?

Med effektiv ränta avser man den totala kreditkostnaden angiven som årlig ränta på lånebeloppet. Effektiv ränta beaktar alla kostnader som är förknippade med kreditgivning och ger därför en mer rättvis bild av lånets verkliga kostnad för låntagaren.

Beräkna effektiv ränta

Det kan vara lite besvärligt för en låntagare att räkna ut den effektiva räntan. Den effektiva räntan är den totala kreditkostnaden är summan av räntor, kreditavgifter samt eventuella andra kostnader, uttryckt i en årlig procent av kreditbeloppet och är ett verktyg för att jämföra olika krediter med varandra.

Konsumentkreditlagen reglerar hur den effektiva räntan skall beräknas: ”kreditkostnaden angiven som en årlig ränta beräknad på kreditbeloppet, i förekommande fall under hänsynstagande till att delbetalningar skall göras under den löpande kredittiden”.

Minskning av ränteavdrag för bolån

Bolån

BolånFolkpartiet vill minska ränteavdraget för att stävja bostadsbubblan och bromsa prisutvecklingen på bostäder. ”En begränsad minskning av kapitalinkomstskatten och det därtill kopplade ränteavdraget – genom en första sänkning från 30 till 25 procent vid kommande årsskifte – är en effektiv och träffsäker åtgärd för att åstadkomma detta.”

Det är i och för sig rätt att en minskning av ränteavdraget är en mer träffsäker åtgärd än det är att höja reporäntan. Tyvärr är det dock så att räntenivån är alldeles för låg i nuläget så även om de föreslagna åtgärderna skulle komma till rätta med bostadsbubblan, vilket är högeligen osannolikt, så uppstår flera andra former av bubblor i ekonomin som en konsekvens av den låga räntenivån.

Även vad gäller att stävja prisutvecklingen på bostadsmarknaden så är tyvärr den föreslagna åtgärden för liten och alldeles för sent påtänkt. Bostadsbubblan är redo att spricka redan och alla politiska åtgärder som syftar till att stävja prisutvecklingen riskerar bara att vara den utlösande faktorn till att bostadsbubblan spricker. Carl B Hamiltons debattinlägg i DN avslöjar att politiker är väldigt medvetna om bostadsbubblan och oroade för dess inverkan på den svenska ekonomin.

Stibor ränta

Stibor ränta

Stibor ränta räntorStibor ränta – Stibor räntan används som referens när banker och andra långivare sätter sina räntenivåer. Stibor står för Stockholm Interbank Offered Rate, vilket är den ränta som bankerna betalar när de lånar pengar av varandra. Stibor Fixing är den räntesats som utgör genomsnittsnoteringen med undantag för högsta och lägsta notering. Stibor publiceras dagligen av Stockholmsbörsen klockan 11.05 och används som referens för räntesättning och prissättning av olika derivat.

Att Stibor används som referensränta betyder för vanliga låntagare att det i lånevillkoren kan stå exempelvis: ”Räntan som gäller är Stibor + 5%”. Detta innebär att räntan för låntagaren bestämts till Stibor räntan plus ett pålägg på 5 procentenheter. På räntemarknaden är det ytterst viktigt vilken tidshorisont som gäller för lånet. Av denna anledning anges alltid vilken tidsperiod Stibor gäller för. Riksbanken publicerar dagligen räntesatsen för Stibor räntan. Vill du veta räntesatsen för Stibor räntan kan du få en eller flera dagars noteringar av Stibor Fixing på Riksbankens hemsida.

Borgen

Borgen

BorgenBorgen är en form av kreditsäkerhet och är ett löfte att betala en skuld för någon annan om denna inte kan betala. En borgensman är den som går i borgen och ansvarar för att ett betalningsåtagande fullgörs. Borgensförbindelse gäller ofta lån men det förekommer även i andra sammanhang som till exempel vid tecknande av telefonabonnemang, el- eller gasabonnemang. Det blir också allt vanligare med borgen vid hyreskontrakt och även när bostadsföreningar skall godkänna nya medlemmar.

Man skall ha klart för sig att gå i borgen för någon inte är en formalitet. Det händer inte sällan att människor går i borgen för vänner och släktingar för att de tycker att det är omöjligt att neka. De blir satta under känslomässig press och har helt enkelt inte möjlighet att säga nej. Det finns två huvudtyper av borgen: proprieborgen och enkel borgen. En viktig skillnad ligger i när den som gått i borgen för någon annan kan bli skyldig att betala:

  • Enkel borgen – Innebär att borgensman blir betalningsskyldig bara om det är konstaterat att låntagaren inte kan betala.
  • Proprieborgen – Innebär att långivaren eller fordringsägaren genast när betalning uteblivit kan kräva att borgensmannen skall betala skulden utan att först kräva gäldenären.

Det finns en del andra begrepp vad gäller borgensåtagande som det är bra att känna till:

  • Solidariskt betalningsansvar – Förpliktelse för var och en av flera gäldenärer som gemensamt ansvarar för en skuld att vid krav från borgenären betala hela beloppet.
  • Regressrätt – Rättighet för en person som blivit tvungen att betala för en annan persons räkning att av denne kräva det betalda beloppet. Regressrätten gäller exempelvis när det finns flera borgensmän med solidariskt ansvar. Den borgensman som har tvingats betala skulden kan regressvis kräva ersättning av de övriga borgensmännen.

Det finns ett gammalt talesätt som säger: ”Den som går i borgen går i sorgen”. Du skall vara väldigt försiktig med att gå i borgen för någon annan persons skuld. En allt vanligare form av borgensåtagande är när en företagare går i personlig borgen för sitt aktiebolags låneförbindelser. Det är viktigt att företagaren här har för sig att han personligen är betalningsskyldig för de skulder som aktiebolaget tar på sig och att han alltså i pricip kan gå i personlig konkurs och att borgensåtagandet kan drabba honom som privatperson och hans familj på ett sätt som han kanske inte har tänkt sig.

En annan sak som du bör tänka på innan du går i borgen för någon är att du skall ha möjlighet att kunna betala borgen utan alltför allvarliga åverkan på din egen privatekonomi. Det kan även vara en god idé att flera solidariskt delar ett borgensåtagande och att det på så sätt blir mindre risk eftersom ni delar på risken mellan flera olika borgensmän.

Vad är rörlig ränta?

Rörlig ränta. Vad är rörlig ränta?

Vad är rörlig ränta?

Rörlig ränta är ränta som ändrar sig kontinuerligt och går upp och ner beroende på räntenivån.

Vad är ränta?

Ränta är priset på lån av pengar. Om du lånar ut dina pengar till en bank genom att sätta in pengar på ett konto erhåller du inlåningsränta. Om du i stället lånar pengar av banken eller ett kreditinstitut så får du betala låneränta. Vid lån så skiljer sig räntevillkoren och dina lånevillkor åt beroende på din privata ekonomiska situation och ränteläget. När du lånar pengar så kan du göra det antingen till rörlig ränta eller fast ränta. Rörlig ränta innebär att räntesatsen på ett lån styrs av marknadsräntan. Räntan kommer därför att röra sig upp och ner i takt med marknadsräntan.

Fast eller rörlig ränta?

Fast ränta är motsatsen till rörlig ränta. Vid fast ränta vet låntagaren att räntan är bestämd till en viss räntesats under en viss tidsperiod, exempelvis fem eller tio år. Valet mellan fast eller rörlig ränta är beroende av vilka risker som du som låntagare är beredd och ta. När du ska ta ett lån måste du ta ställning till om du vill ha lånet till fast eller rörlig ränta. Om det är frågan om ett större lån såsom exempelvis ett bolån så är det fullt möjligt att välja en medelväg och dela upp bolånet i rörlig och fast ränta. Om du har flera lån så brukar banker ofta rekommendera en kombination av rörlig och fast ränta. Det är helt enkelt ett sätt att diversifiera sig som låntagare och gör att du får en lägre riskexponering och större flexibilitet när du i framtiden skall lägga om dina lån. Du behöver alltså inte välja antingen rörlig eller bunden ränta utan kan välja en kombination av de två.

Sammanfattningsvis är fördelen med bunden ränta att du garderar dig mot eventuella framtida räntehöjningar samtidigt som du vet hur mycket pengar lånet kostar dig varje månad. För rörlig ränta gäller det motsatta förhållandet: Du kan direkt tillgodogöra dig eventuella räntesänkningarna och den rörliga räntan är över en längre tidsperiod i allmänhet något lägre än den fasta räntan. En annan fördel med rörlig ränta är att du när som helst kan lösa dina lån utan att behöva betala någon ränteskillnadsersättning. Dock bör du alltid ha i åtanke att en höjning av räntan kan står dig dyrt om du har stora lån och små marginaler i din privatekonomi.

Amortering

Amortering

Amortering är en benämning för avbetalning på en skuld. Normalt amorterar låntagaren delar av en skuld men det kan också vara avbetalning av hela skuldbeloppet. Det finns flera olika sätt som amortering kan ske på. Även om det de senaste åren blivit allt vanligare med amorteringsfria lån, dvs lån där hela skulden återbetalas vid löptidens slut och inga amorteringar sker under tiden, så är lån med rak amortering eller annuitet vanligast.

Rak amortering eller annuitet?

Rak amortering
Rak amortering innebär att amorteringsdelen är konstant vid varje betalningstillfälle. Summan av amortering och ränta varierar följdaktligen något vid varje betalningstillfälle om du har ett rörligt lån. Kostnaden för räntan blir olika vid varje betalningstillfälle eftersom din skuld blir mindre efter varje amortering. Detta betyder i sin tur att den totala månadskostnaden för lånet blir olika varje gång och förhoppningsvis minskar över tiden.

Annuitet
För ett annuitetslån erläggs ett konstant totalbelopp för ränta och amortering vid varje betalningstillfälle. Eftersom räntedelen av det totala beloppet minskar i takt med att skulden avbetalas ökar följaktligen amorteringsdelen.

Den vanligaste formen av återbetalning av lån är rak amortering, som har den goda effekten att den totala räntekostnaden för ett lån blir lägre än för ett lån med annuitetslån. Detta beror på att skulden som räntan beräknas på sjunker snabbare. För att välja ett lån med rak amortering krävs det att din ekonomi tillåter en hög amorteringstakt redan när du tar lånet. Fördelen med annuitetslån är att man kan hålla utgifterna nere de första åren.

Hur mycket skall man amortera?
Du bör företrädesvis amortera på lån med hög räntenivå. Återbetalning av lån är ett mycket bra sparande eftersom du får en säker avkastning och ett boende på köpet. Genom att amortera på dina bolån så minskar du också din framtida boendekostnad. Det bästa sparandet för den som har lån är således att amortera på dessa lån. När du amorterar på dina lån så får du behålla den ränta du annars skulle ha betalt och den avkastningen är ofta betydligt större än vad räntefonder eller statspapper skulle ge i avkastning. Du undviker samtidigt den risk som du tar om du placerar i aktier eller andra former av mer riskabla värdepapper. När du amorterar på ett lån så vet du att du alltid får bra avkastning på den investeringen.

Svårare att få skuldsanering

Skuldsanering

skuldsaneringSkuldsaneringslagen ger personer med höga skulder möjlighet till skuldsanering och ett skuldfritt liv. Under 2010 beviljades nästan 4 900 personer skuldsanering. Antalet beviljade saneringar ökade med 21 procent jämfört med 2009. Det hade kunnat vara ännu fler som blivit beviljade om inte Kronofogden tvingats att skärpa sin tillämpning av lagen efter ett beslut från Högsta Domstolen i höstas.

”Det är positivt att fler skuldsatta får en möjlighet att återställa balansen i sin ekonomi och att fler fordringsägare kan få betalt för en del av sina fordringar. Det är det som är syftet med skuldsaneringslagen” säger Anna-Carin Gustafsson Åström, på Kronofogden. ”Högsta Domstolen har skärpt praxis kring bedömningen av de skuldsattas återbetalningsförmåga. Beslutet gör att Kronofogden inte längre har samma möjligheter som tidigare. Det är naturligtvis någonting vi tycker är olyckligt utifrån syftet med lagen, regeringens intentioner och då behovet av en skuldsanering är stort hos många.”

2010 ansökte cirka 8 000 personer om skuldsanering, vilket är den högsta siffran någonsin. 64 procent av alla som söker får sin ansökan beviljad och Kronofogdens uppföljning visar att de allra flesta, 95 procent, klarar av saneringen av sina skulder och får hjälp att bli skuldfri.

Små lån

Små lånSmå lån kan vara ett bra alternativ för dig som behöver ett mindre tillskott i kassan. Vid behov av ett mindre lån så kan du använda dig av ett så kallat privatlån. Privatlån är en typ av små lån som kreditprövas snabbt vilket innebär att du kan låna direkt.

Det finns även möjlighet till större lånesummor inom kategorin små lån. Exakt var gränsen går mellan små lån och vanliga lån är svårt att säga. Vad som karaktäriserar små lån är främst en förenklad kreditprövning, större möjlighet att få lånet beviljat och att det rör sig om en mindre kontantsumma som du kan låna direkt.

Kriterierna för att få ett privatlån är vanligen att:
• Du skall vara svensk medborgare eller ha varit folkbokförd i Sverige en viss tid.
• Du skall inte ha betalningsanmärkningar. Vissa kreditbolag har dock en maxgräns på betalningsanmärkningar och vissa erbjuder sms lån trots betalningsanmärkning över huvud taget.
• Du får inte ha ett skuldsaldo hos kronofogden.
• Du skall vara myndig eller över 20 år.
• Du skall ha en minimiårsinkomst.
• Du får inte ha skyddad adress eller skyddade personuppgifter.
• Du skall inte ha blivit försatt i personlig konkurs eller ha en pågående skuldsanering.
• Du kan inte ha en postbox- eller en fackadress.

Givetvis bör du alltid läsa igenom lånevillkoren noga innan du bestämmer dig för att ta ett lån.

Lån trots betalningsanmärkningar

Lån trots betalningsanmärkningarÄr det möjligt att få lån trots betalningsanmärkningar?

Har du betalningsanmärkningar? I så fall bör du känna till att du kan få lån trots dina betalningsanmärkningar. Alla som har eller har haft en betalningsanmärkning vet att det är väldigt svårt att låna pengar med betalningsanmärkning. Det är ju inte alltid så att det är en dålig finansiell situation privatekonomiskt som ligger bakom betalningsanmärkningen, det kan ju röra sig om allt från slarv till rena tragedier och att den privatekonomiska situationen har ändrats sedan man fick betalningsanmärkningen.

Det är ett ganska fyrkantigt sätt att neka alla som har en betalningsanmärkning vid en kreditbedömning . Vi har i Sverige en relativt hög betalningsmoral och ser väldigt strängt på betalningsanmärkningar. Om du vill ha ett lån trots betalningsanmärkningar så får du vara inställd på att lånet blir något dyrare än vanliga lån. Anledningen till detta är att det trots allt föreligger en viss osäkerhet vad gäller låntagarens vilja att betala lånet även om låntagarens privatekonomiska situation är bra.

En privatperson som fått en betalningsanmärkning finns kvar i registret i tre år även om denne betalar den ifrågavarande skulden och i övrigt sköter sin ekonomi . Betalningsanmärkningen resulterar i att det blir betydligt svårare att få låna pengar, hyra lägenhet eller teckna ett telefonabonnemang. Som tur är så finns det flera aktörer på kreditmarknaden som har som affärsidé att ge små lån till människor som vanligtvis skulle nekas lån av bankerna. Om din privatekonomiska situation i övrigt är bra så behöver inte en betalningsanmärkning vara något problem när du ansöker om lån hos dessa aktörer.

Vad innebär en betalningsanmärkning?
En betalningsanmärkning är en notering i ett kreditupplysningsregister och visar att du inte har betalat en eller flera skulder i rätt tid. Många tror att det är kronofogden som ger dig en betalningsanmärkning. Så är inte fallet utan betalningsanmärkningen är ett resultat av kreditinformation som kreditupplysningsföretag samlat in om dig från flera olika håll.

Sms lån trots betalningsanmärkning
Det finns möjlighet till lån utan säkerhet trots betalningsanmärkningar genom så kallade sms lån. Tillvägagångssättet för att få ett låna trots betalningsanmärkningar är det samma som vid ett vanligt lån. Skillnaden ligger i att låneinstituten lägger större vikt vid de omkringliggande omständigheterna och inte bara på resultatet av kreditupplysningen. Har du exempelvis fått en betalningsanmärkning under en tid då du var arbetslös men nu har fått ett jobb så kan detta innebära att du kan få lån då långivaren gör en bedömning att du numera är kreditvärdig.

Banklån

Banklån

Banklån - Tips om hur du får ditt banklån beviljat!Här kommer några tips för att få ditt banklån beviljat:
1. Banken är beroende av kunder som ber om lån för att kunna fortsätta sin verksamhet så var inte rädd för att ansöka om banklån, det är det bankerna finns till för.

2. Var förberedd då du går till banken för att ansöka om lån. Du måste kunna visa att du kommer att klara av att betala tillbaka lånet till banken. Gör en fullständig låneansökan, ha med dig kopior på inkomster och utgifter som du och din eventuella lånepartner har.

3. Förutse vilka frågor som banktjänstemannen kommer att ställa till dig. Kom ihåg att en kombination av information och förberedelse är det mest kraftfulla sättet att göra affärer på. En övertygande och förberedd kund som ansöker om bank lån får oftast lånet beviljat i motsats till en kund som inte kan besvara de grundläggande frågorna som banken vill ha svar på innan de beviljar ett banklån.
Vanliga frågor som banken vill ha svar på är:
• Hur mycket pengar behöver du? Försök att vara så precis som du bara kan; även om det inte skadar att lägga till lite extra för oförutsedda utgifter.
• Hur lång lånetid behöver du? Förklara hur du har tänkt dig avbetalningen.
• Vad tänker du använda pengarna till?
• Vad kommer du att göra om du inte blir beviljad lånet?

4. Ha inte en ursäktande attityd utan visa dig självsäker.

5. Klä dig affärsmässigt. Detta är en affärsuppgörelse, klä dig därefter.

6. Överdriv eller ljug inte i din låneansökan. Var förberedd och håll dig till sanningen.

7. Pressa inte banktjänstemannen till att ge besked, det kan leda till att du nekas lån. Det du kan göra för att skynda på beslutet är att se till att din låneansökan är komplett då du kommer till banken.

8. Kom ihåg att det första lånet oftast är det svåraste att få godkänt. Banken föredrar att låna pengar till kunder som har lånat i banken tidigare och som har skött sin återbetalning.

9. Glöm inte att se vilka erbjudande du kan få av bankerna online. En online bank har ofta mer förmånliga lånevillkor och smidigare kreditprövningar än vad de ordinarie bankerna har. Det är enkelt att jämföra de olika online bankerna eftersom de oftast har väldigt informativa hemsidor och därför är lätta att jämföra med andra banker. Du kanske till och med väljer att flytta alla dina bankaffärer till en online bank. Servicenivån är minst lika hög hos en online bank och de har en mer modern syn på nya kunder än de ordinarie bankerna.

Låna pengar direkt

Låna pengar direkt

Låna pengar direkt!Behöver du låna pengar direkt? Med sms-lån kan du låna pengar direkt, snabbt och enkelt! Ett sms-lån är ett mindre lån på mellan 500 och 4000 kronor som du lånar i 30 dagar. De stora fördelarna med sms-lån är att det är mycket enkelt att ansöka om lån, du får besked direkt och pengarna betalas ut direkt kontot. Om du har betalningsanmärkning så finns det ändå möjlighet för dig att få låna pengar. Detta eftersom alla ansökningar behandlas individuellt varvid dina förutsättningar för att betala tillbaka lånet prövas.

När du skall ansöka om lån så gör du detta online. Vanligen måste du vara myndig och folkbokförd i Sverige. Efter att du fyllt i din låneansökan online så får du oftast svar direkt på skärmen, via e-mail eller via sms.