Kategoriarkiv: Räntor

Effektiv ränta – Beräkna effektiv ränta

Effektiv räntaVad är effektiv ränta?

Med effektiv ränta avser man den totala kreditkostnaden angiven som årlig ränta på lånebeloppet. Effektiv ränta beaktar alla kostnader som är förknippade med kreditgivning och ger därför en mer rättvis bild av lånets verkliga kostnad för låntagaren.

Beräkna effektiv ränta

Det kan vara lite besvärligt för en låntagare att räkna ut den effektiva räntan. Den effektiva räntan är den totala kreditkostnaden är summan av räntor, kreditavgifter samt eventuella andra kostnader, uttryckt i en årlig procent av kreditbeloppet och är ett verktyg för att jämföra olika krediter med varandra.

Konsumentkreditlagen reglerar hur den effektiva räntan skall beräknas: ”kreditkostnaden angiven som en årlig ränta beräknad på kreditbeloppet, i förekommande fall under hänsynstagande till att delbetalningar skall göras under den löpande kredittiden”.

Stibor ränta

Stibor ränta

Stibor ränta räntorStibor ränta – Stibor räntan används som referens när banker och andra långivare sätter sina räntenivåer. Stibor står för Stockholm Interbank Offered Rate, vilket är den ränta som bankerna betalar när de lånar pengar av varandra. Stibor Fixing är den räntesats som utgör genomsnittsnoteringen med undantag för högsta och lägsta notering. Stibor publiceras dagligen av Stockholmsbörsen klockan 11.05 och används som referens för räntesättning och prissättning av olika derivat.

Att Stibor används som referensränta betyder för vanliga låntagare att det i lånevillkoren kan stå exempelvis: ”Räntan som gäller är Stibor + 5%”. Detta innebär att räntan för låntagaren bestämts till Stibor räntan plus ett pålägg på 5 procentenheter. På räntemarknaden är det ytterst viktigt vilken tidshorisont som gäller för lånet. Av denna anledning anges alltid vilken tidsperiod Stibor gäller för. Riksbanken publicerar dagligen räntesatsen för Stibor räntan. Vill du veta räntesatsen för Stibor räntan kan du få en eller flera dagars noteringar av Stibor Fixing på Riksbankens hemsida.

Vad är rörlig ränta?

Rörlig ränta. Vad är rörlig ränta?

Vad är rörlig ränta?

Rörlig ränta är ränta som ändrar sig kontinuerligt och går upp och ner beroende på räntenivån.

Vad är ränta?

Ränta är priset på lån av pengar. Om du lånar ut dina pengar till en bank genom att sätta in pengar på ett konto erhåller du inlåningsränta. Om du i stället lånar pengar av banken eller ett kreditinstitut så får du betala låneränta. Vid lån så skiljer sig räntevillkoren och dina lånevillkor åt beroende på din privata ekonomiska situation och ränteläget. När du lånar pengar så kan du göra det antingen till rörlig ränta eller fast ränta. Rörlig ränta innebär att räntesatsen på ett lån styrs av marknadsräntan. Räntan kommer därför att röra sig upp och ner i takt med marknadsräntan.

Fast eller rörlig ränta?

Fast ränta är motsatsen till rörlig ränta. Vid fast ränta vet låntagaren att räntan är bestämd till en viss räntesats under en viss tidsperiod, exempelvis fem eller tio år. Valet mellan fast eller rörlig ränta är beroende av vilka risker som du som låntagare är beredd och ta. När du ska ta ett lån måste du ta ställning till om du vill ha lånet till fast eller rörlig ränta. Om det är frågan om ett större lån såsom exempelvis ett bolån så är det fullt möjligt att välja en medelväg och dela upp bolånet i rörlig och fast ränta. Om du har flera lån så brukar banker ofta rekommendera en kombination av rörlig och fast ränta. Det är helt enkelt ett sätt att diversifiera sig som låntagare och gör att du får en lägre riskexponering och större flexibilitet när du i framtiden skall lägga om dina lån. Du behöver alltså inte välja antingen rörlig eller bunden ränta utan kan välja en kombination av de två.

Sammanfattningsvis är fördelen med bunden ränta att du garderar dig mot eventuella framtida räntehöjningar samtidigt som du vet hur mycket pengar lånet kostar dig varje månad. För rörlig ränta gäller det motsatta förhållandet: Du kan direkt tillgodogöra dig eventuella räntesänkningarna och den rörliga räntan är över en längre tidsperiod i allmänhet något lägre än den fasta räntan. En annan fördel med rörlig ränta är att du när som helst kan lösa dina lån utan att behöva betala någon ränteskillnadsersättning. Dock bör du alltid ha i åtanke att en höjning av räntan kan står dig dyrt om du har stora lån och små marginaler i din privatekonomi.